Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
FALÝYETLERÝMÝZ

faliyetlerimizi görmek için týklayýnýz.

BAÐIÞÇIMIZ OLUN

Baðýþlarýnýz Ýçin

Banka (IBAN) Hesap Numaralarý:

Ýþ Bankasý Kýzýltoprak Þubesi
TR440006400000110710681260 681260 TL (Hesap No)

Yapý Kredi Bankasý Kýzýltoprak Þubesi
TR690006701000000082320040 82320040 TL (Hesap No)

Ýletiþim

Kýzýltoprak, Recep Peker Caddesi,
Rýfat Bey Sokak, Barýþ Apt. No:1 D:4 34724 Kadýköy /ÝSTANBUL

Tel: +90 (216) 345 43 47
Fax: +90 (216) 414 59 56

E-mail: yyedd.merkez@gmail.com
Derneðimizin krokisi için týklayýn.

DUYURULAR

BÝR ÖRENCÝMÝZÝN MEKTUBU

Sayýn Üyelerimiz, Burs Verenlermiz ve Yardýmsever Dostlarýmýz;

Bir öðrencimize ait, derneðimize kýsa bir süre önce gelen mektubu sizlerle paylaþmak istiyoruz. Okulunu baþarý ile bitiren bu gencimize destek olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz

Mektubu görmek için lütfen týklayýnýz.

Derneðimize Nasýl Üye Olabilirsiniz?

Derneðimize üye olmak için üyelik formumuzun doldurulup iki vesikalýk fotoðraf ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafýndan deðerlendirilen baþvuru uygun görülürse üye kayýt iþlemleri yapýlýr.
Devamý için týklayýnýz

Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði'nin
web sponsorluðu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.