Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Baðýþçýmýz Olmak Ýçin


Kurumsal ve Bireysel Baðýþ

Derneðimize direkt nakit baðýþ yaparak, projelerinde sponsor olarak, öðrenci bursu vererek, sitemize reklam vererek (diðer önerileriniz için lütfen derneðimizle temasa geçiniz) destek verebilirsiniz. Bununla ilgili vergi indiriminden yararlanabileceðinizi unutmayýnýz.

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.