Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Bizden Haberler


VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI

Derneðimize kuruluþundan bu yana unutulmayacak katkýlarda bulunan derneðimiz kurucusu Sayýn Fatma Özerol'un hayat arkadaþý onursal baþkanýmýz, deðerli büyüðümüz EMÝN ABDULLAH ÖZEROL'un vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz.

Kendisine rahmet, sevenlerine ve aile fertlerine sabýrlar dileriz.

dernekduyuru e-posta listesine üye olmak için
Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði'nin
web sponsorluðu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.