Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Burs Olanaklarý


Derneðimiz calýþkan , baþarýlý ve maddi desteðe ihtiyaci olan gençlerimize lise ve üniversite eðitimleri boyunca olanaklarý ölçüsünde burs vermektedir.

Burs verme sürecemiz aþaðýdaki gibi iþletilmektedir.

Her yýl öðretim yýlý baþýnda yönetim kurulumuz o yýlýn bütçesi doðrultusunda o yýl alýnacak bursiyer kontenjaný ve verilecek burs miktarýný belirler.

Öðretim yýlý baþýnda baþvuru takvimi lise ve üniversitelere gönderilip burs baþvuru formlarý toplanýr. Takvim ayný zamandan derneðin web sayfasýndan da duyurulur.

Burs baþvuru formlarý deðerlendirilerek kontenjanlar ölçüsünde mülakat listeleri hazýrlanýr ve derneðin web sayfasýndan mülakat tarih ve saatleri ile birlikte ilan edilir.
Dernek merkezinde yapýlan mülakatlar sonrasýnda bursiyer seçimi yapýlarak web sayfasýndan ilan edilir ve bursiyer adaylarýndan istenen belgelerle baþvuru formlarýnda verilen bilgilerin doðruluklarý teyit edilerek bursiyerlikleri kesinleþtirilir.

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.