Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Hakkýmýzda


Ülkemizin içinde bulunduðu ekonomik ve sosyal koþullar göz önünde bulundurulduðunda gerek ortaöðrenim gerekse yükseköðrenim gören gençlerimizin maddi ve manevi pek çok sýkýntýlar içinde yaþadýðý bilinen bir gerçektir.Özellikle maddi desteðe gereksinim duyan çalýþkan ve baþarýlý gençlerimizin eðitimlerini sürdürüp ailesine, çevresine ve ülkesine yararlý bireyler olarak kazandýrýlmasý konusunda herkese görevler düþmektedir. Bu konuda az veya çok herkesin yapabileceði bir þeyler olduðuna inanýyoruz.

Aralarýnda üniversite öðrenimleri sýrasýnda burs verdiði üyelerimizin de bulunduðu derneðimiz, gençlerimize lise ve üniversite öðrenimleri boyunca maddi ve manevi açýdan destek olarak onlarýn Atatürk Ýlkelerine baðlý,çalýþkan, akýlcý, saðduyulu, sorumlu, çalýþkan, akýlcý, saðduyulu, sorumlu, düþünen, sorgulayan, sosyal bireyler olarak yetiþmelerine katkýda bulunmak için çalýþmalarýna devam etmektedir.

Derneðimiz öðrencilerimize yalnýzca burs saðlayan bir kurum olmayýp onlarýn her türlü sorunlarýyla yakýndan ilgilenmekte, onlarýn her yönden saðlýklý ve baþarýlý bireyler olmalarý için her türlü olanaðýný kullanmaktadýr. Onlarla periyodik toplantýlar, söyleþiler yapýlmakta, çeþitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmekte böylece hem kiþisel geliþimlerine katkýda bulunulmakta hem de gereksinimleri ve sorunlarý tespit edilip giderilmektedir.

Derneðimiz, kuruluþundan beri Türkiye çapýndaki Yetiþtirme Yurtlarý'nda barýnan çocuklarýmýza nakdi ve ayni yardýmlarda bulunmaya, onlarýn her türlü sorunlarýyla yakýndan ilgilenmeye devam etmektedir. Yetiþtirme Yurtlarý'ný bizzat ziyaret ederek sorunlarýný ve gereksinimlerini yerinde tespit edip gidererek çocuklarýmýzýn daha saðlýklý ortamlarda yaþamalarýný saðlamaya çalýþmaktadýr.

Tamamen gönüllü dostlarýmýzýn katkýlarýyla çalýþmalarýný sürdüren derneðimiz, 40 yýlý aþkýn süredir son derece titiz, özverili ve baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþ, pek çok yetiþtirme yurdu ve öðrenciye destek olmuþtur.

Mezun olup çalýþma yaþamýna atýlan genç arkadaþlarýmýzýn aramýza katýlýp çalýþmalarýmýzda aktif görevler almasý bizleri geleceðe yönelik olarak umutlandýrmaktadýr. Derneðimizin öðrencilerimize bu sorumluluk ve duyarlýlýk bilincini aþýlamýþ olduðunu görmek bizleri ayrýca mutlu etmektedir.

Ýçinde bulunduðumuz güç koþullarda etkinliklerimizi sürdürebilmek, daha fazla öðrencimize destek olabilmek için duyarlý ve yardýmsever dostlarýmýzýn desteðine olan ihtiyacýmýz gün geçtikçe artmaktadýr.

Derneðimizin en önemli gelir kaynaklarý üyelik ve burs aidatlarý ile baðýþlardýr. Yýllýk üyelik ve burs aidatlarýmýz yýlýn herhangi bir zamanýnda ödenebilir. Ýstenirse yalnýzca üye olunup üyelik aidatý, istenirse üye olmaksýzýn sadece burs aidatý ya da ikisi birden veya miktar gözetilmeksizin kendi belirleyeceðiniz bir tutarý derneðimizin baðýþ hesaplarýna yatýrarak gençlerimizin eðitimlerine katkýda bulunmanýz mümkündür.

Hiçbir maddi katkýda bulunacak durumda olmayýp el becerileri olan dostlarýmýz evlerinde çalýþarak veya Salý ve Perþembe günleri derneðimizde yapýlan dikiþ, nakýþ ve el sanatlarý çalýþmalarýna katýlýp üretecekleri ürünleri kermeslerimizde satýlmak üzere hazýrlayarak derneðimize katkýda bulunabilirler.

Ülkemiz eðitimine katkýda bulunmak, aydýnlýk yarýnlarýmýza ýþýklar yakmak için bize katýlmanýzdan onur duyacaðýmýzý belirtmek isteriz.

Saygýlarýmýzla,

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.