Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Kamu Yararý


34.02.140 Kütük numarasý ile "Kamu yararýna çalýþan dernekler" statütüsünde olan derneðimize yapýlacak baðýþlarda yýllýk beyan edecek gelirlerinden indirilebileceklerdir.

http://www.dernekler.gov.tr/images/stories/kamuyarari_agu1.xls

Kamu yararýna çalýþan dernekler, ilgili bakanlýklarýn ve Maliye Bakanlýðýnýn olumlu görüþü üzerine Ýçiþleri Bakanlýðýnýn teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararýyla belirlenmektedir.

KAMU YARARINA ÇALIÞAN DERNEK SAYILANLARA YASALARIN TANIDIÐI AYRICALIKLAR

1- Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn 4 üncü bendine göre kamu yararýna çalýþan derneklere yýllýk toplamý beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkýnmada öncelikli yörelerde % 10’u) aþmamak üzere makbuz karþýlýðýnda yapýlan baðýþ ve yardýmlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 14. üncü maddesinin 1/b alt bendine göre kamu menfaatlerine yararlý sayýlan derneklere makbuz karþýlýðýnda yapýlan baðýþ ve yardýmlarýn toplamýnýn o yýla ait kurum kazancýnýn % 5' ine kadar olan kýsmý kurum kazancýndan indirim konusu yapýlabilir.

193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn 7, 8, 9 ve 14 numaralý bentlerinde yer alan istisna:

2- 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 2 numaralý fýkralarý kapsamýna giren mal teslim ve hizmet ifalarý katma deðer vergisine tabi deðildir. Ayrýca kamu yararýna çalýþan derneklerce iþletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser gibi kuruluþlar ile yaþlý ve sakat bakýmevleri, parasýz ve fukara aþevleri, yetimhane ve benzeri müesseselere bedelsiz olarak yapýlan mal teslimi ve hizmet ifalarý katma deðer vergisine tabi deðildir.
3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu 17 nci maddesinin 2 numaralý fýkrasýnýn c bendinde kamu menfaatine yararlý dernekler bedelsiz olarak yapacaklarý teslim ve hizmetlere iliþkin olarak yapýlan teslim ve hizmetleri Katma Deðer Vergisinden istisna edilmiþtir.

3- 7338 sayýlý Veraset ve Ýntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendine göre, kamuya yararlý dernekler veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir. Kamuya yararlý derneklere yapýlan ivazsýz intikaller veraset ve intikal vergisine tabi deðildir.

4- 492 sayýlý Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendine göre, kamuya yararlý derneklerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklarýn tescilleri ve þerhi gerektiren iþlemleri ile derneðe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklarýn tescilleri ve þerhi gerektiren iþlemleri ve bunlarýn terkinlerinde harç istisnasý uygulanýr.

5- 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) ve 14 üncü maddesinin (c) fýkrasýna göre, kamuya yararlý dernekler sahip olduklarý bina ve araziler için (derneklere ait iktisadi iþletmelere ait olmalarý veya bu iktisadi iþletmelere tahsis edilmesi hariç) emlak vergisi muafiyetine sahiptir.

6- Kamuya yararlý dernekler 2860 sayýlý Yardým Toplama Kanunu uyarýnca izin almadan yardým alma imkaný vardýr.

7- 748 sayýlý Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakýflardan Bazý Müessesat ile Belediyelere Satýlabilecek Arazi ve Arsalar Hakkýnda Kanunun birinci maddesi uyarýnca, mili emlak yada vakýflardan uygun görülecek arazi ve arsalar Bakanlar Kurulu Kararý ile kamuya yararlý derneklere satýlabilir.

8- 4458 sayýlý Gümrük Kanununun 167 inci maddesinin 7 inci fýkrasýna göre kamu yararýna çalýþan dernekler tarafýndan ticari gaye güdülmemek ve kuruluþ amaçlarý doðrultusunda kullanýlmak üzere ithal edilen eþyadan; eðitim, bilim ve kültürel amaçlý eþya ile bilimsel alet ve cihazlar, týbbi teþhis, tedavi ve araþtýrma yapýlmasýna mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araþtýrma amacýna yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklý tedavi edici maddeler ile kan gruplarýna ve doku tipi ayýrma belirteçleri, ilaç özelliði olan ürünlerin kalite kontrolü amacýna yönelik maddeler gümrük vergisinden muaftýr.

9- 237 sayýlý Taþýt Kanununun birinci maddesinin (d) bendi uyarýnca kamuya yararlý derneklerden Baþbakanlýkça lüzumlu görülenler tarafýndan kullanýlacak taþýtlara resmi (siyah) plaka verilir.

10- Kamu yararý alan dernekler devlet protokolünde yer alýrlar.

11- 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 72 nci maddesine göre kamu yararýna çalýþan derneklere, kuruluþ gayelerine uygun olarak kullanýlmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayýtlý bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taþýnmaz mallarý, satýþ tarihindeki alým satým rayici nazara alýnarak kýymet takdiri suretiyle satýlabilir. Bu yolla edinilen taþýnmaz mallar veriliþ maksadý dýþýnda kullanýlamaz ve satýlamaz. Beþ yýl içinde kuruluþ gayesine uygun olarak kullanýlmadýðý takdirde, taþýnmaz mal, satýþ bedeli üzerinden Hazinece geri alýnýr.

12- 04.06.1998 tarih ve 23362 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Vakýf Hayrat Taþýnmazlarýn Tahsisi Hakkýnda Yönetmeliðin yedinci maddesine göre vakýf hayrat taþýnmazlarýn tahsis edilebileceði müesseselerden biri de derneklerdir.

13- 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununun 14 üncü maddesine göre, korunmasý gerekli taþýnmaz kültür ve tabiat varlýklarýnýn intifa haklarý, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanýlmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn izniyle kamu menfaatine yararlý millî derneklere býrakýlabilir.

14- 765 sayýlý Türk Ceza Kanunun 483.maddesi uyarýnca, bu derneklere tecavüz ve hakarette bulunanlarýn, eylemlerinin niteliðine göre 480 yada 482. maddelerde yazýlý cezalarla cezalandýrýlmasý

 
2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.