Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Derneðimize Nasýl Üye Olabilirsiniz ?


Derneðimize üye olmak için üyelik formumuzun doldurulup iki vesikalýk fotoðraf ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafýndan deðerlendirilen baþvuru uygun görülürse üye kayýt iþlemleri yapýlýr.

 

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.