Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Sosyal Komitemiz


Çocuklarla Ýlgili Çalýþmalarýmýz

Çaðdaþ bir gençliðin yetiþmesi amacýyla, ilkelerine ve vatanýna muhtaç olan gençlerimizi orta eðitimlerinden baþlayarak üniversiteyi bitirinceye kadar maddi ve manevi olarak desteklemeye büyük bir þevkle devam etmekteyiz. Yýlýn oniki ayý verilen eðitim burslarýnýn dýþýnda, her öðretim baþýnda "Kitap ve Eðitim araçlarý Fonu" vermekteyiz. Her ay düzenlenen "Cumartesi Toplantýlarý"nda, gençlerimizi ilgilendiren konularda, bir uzmanýn da katýlýmý ile aydýnlatýcý sohbet birliktelikleri oluþturulmaktadýr. Her yýl en bir kez, ihtiyaç gençlerimizin ve diþ saglýk taramalarý yaptýrýlmakta, görülenler tedavi ettirilmektedir.

Yýl içerisinde çocuklarýmýz ile birlikte birkaç kez sinema ve tiyatroya gidilmekte, katýlýmý ile piknik ve geziler yapýlmaktadýr. Onursal Baþkanýmýz Sayýn Emin Abdullah Özerol'ün öncülüðü ve büyük desteði ile kurulmuþ olan ve yaklaþýk 3000 kitap içeren "Lale Özerol" kitaplýðýmýz ve içerisindeki internet baðlantýlý bilgisayarlarýmýz her zaman için öðrencilerimizin kullanýmýna açýktýr.

Sosyal Faaliyetlerimiz

Üye aidatlarý, burs ve baðýþlar dýþýnda kaynaðý olan sosyal faaliyetler içerisinde, kermesler, geziler, yemek faaliyetler yer almaktadýr. Sosyal komitede görev alan arkadaþlarýmýz dernek merkezimizde toplanarak kermeslerimiz için çok güzel ürünler meydana getirmektedirler. çalýþmalar açýk olup, yeni dostlar edinmemiz için güzel bir vesile olmaktadýr.

Derneðimizin Sosyal Faliyetler adý altýnda 15-20 üyesinden oluþturulan komitesi özveri ile organize ettiði el sanatlarý aktivitelerinde dikiþ nakýþ örgü dantel gibi haftanýn iki günü (Salý, Perþembe) olmak üzere atölyemizde her zevke ve tarza uygun modeller tasarlayarak üretmektedirler.

Yýlbaþý ve Anneler Günü'ne özel düzenlenen kermes günlerinde sergilenen ürünlerin satýþýndan elde edilen kazanç, derneðimizin önemli ek gelir kaynaklarýndan bir tanesidir.

Diðer Yardým Çalýþmalarýmýz

Derneðimiz, Türkiye çapýnda Yetiþtirme Yurtlarý, okullar ve çocuklarýn korunmasý ve eðitimi ile ilgili dernek ve vakýflara da ayný, kitap yardýmlarýný sürdürmektedir.

Sivil Toplum Kuruluþlarý Ýle Ýliþkiler

STK'nýn toplum yaþamý içerisindeki etkinliði ve yararlýlýðýný takdir etmekte ve her vesile ile konudaki çalýþmalara katýlmaya özen göstermektedir. Derneðimiz, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfý kurucu üyesi vakýf çalýþmalarýna elinden geldiðince katkýda bulunmaktadýr. Derneðimiz, 1996 yýlýnda Ýstanbul'da düzenlenmiþ olan HABÝTAT ll zirvesine katýlmýþ ve " akredite üye" Ayný zirvede Uluslararasý Sivil Toplum Kuruluþlarý ile dayanýþma içerisine girmiþ, UNICEF ile kuruluþ amaçlarý çocuk ve gençlere yardým olan Milletlerarasý Sivil Toplum Kuruluþlarý arasýnda yerini almýþtýr. Bunun dýþýnda derneðimiz temsilcileri bir çok kez üniversiteler, TRT ve ilgili vakýflarca düzenlenen toplantýlara katýlarak korunmasý ve eðitimi ile ilgili görüþlerimizi dile getirmiþtir.

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.