Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Tarihçe


1962 yýlýnda,Kadýköy Yeldeðirmeni'ndeki Atatürk Yetiþtirme Yurdu'nda barýnan okul çaðýndaki çocuklara maddi ve manevi katkýda bulunmak amacýyla aþaðýda isimleri geçen ondört idealist hanýmýn çabalarýyla kurulmuþtur.

Türkan Bornovalý
Calibe Yalçýnkaya
Fatma Özerol
Latife Ýþçimen
Mediha Üçer
Tomris Yücel
Mefküre Kadýoðlu
Güzin Göksel
Nermin Bulut
Neriman Bornavalý
Aysel Yalçýnkaya
Necla Akman
Selma Cengiz
Muzaffer Ünver

Önceleri yalnýzca Yeldeðirmeni Atatürk Kýz Yetiþtirme Yurdunda barýnan çocuklara yönelik faaliyetlerde bulunan derneðimiz, daha sonra ilgi alanýný geniþleterek sýrasýyla Aðaçlý, Yakacýk ve Bozhane Yetiþtirme Yurtlarýný da kapsamýna almýþ ve 1976 yýlýnda Bakanlar Kurulu tarafýndan "Kamu Yararýna Çalýþan Dernek" statüsüne kavuþturulmuþtur. 1989 yýlýnda Atatürk Kýz Yetiþtirme Yurdu'nun kapatýlmasý üzerine tüzük deðiþikliðine gidilerek Yetiþtirme Yurtlarýný ve Muhtaç Çocuklarý Koruma Derneði adýný almýþtýr.

2005 yýlýnda dernekler yasasýnda yapýlan deðiþiklikler nedeniyle tüzüðümüzün yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesi gerekmiþ ve 2005 yýlý sonunda yapýlan olaðanüstü genel kurul toplantýsýyla gerekli güncellemeler yapýlmýþtýr. Bu deðiþiklikle yürürlüðe giren yeni tüzüðümüzde derneðimiz "Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði" adýný almýþtýr.

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.