Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Tüzük & Tutanaklar


BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Kuruluþ Hükümleri

Kuruluþ
Madde 1. Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarýnca yönetilmek ve amaç ile hizmet konularý doðrultusunda çalýþmalar yapmak üzere "YETÝÞTÝRME YURTLARINI ve MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERNEÐÝ" adýyla faaliyet gösteren dernek"YETÝÞTÝRME YURTLARINI ve EÐÝTÝMÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ" adýyla faaliyetlerini sürdürecektir. Derneðin kýsa adý "YYEDD"dir.

Madde 2. Derneðin merkezi Ýstanbul’dadýr. Gerekli görülen hallerde yasanýn aradýðý usul ve esaslar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dýþýnda þubeler açýlabilir.

Derneðin Amacý
Madde 3. Derneðin amacý, gereksinimi olan çocuk ve gençlere maddi ve manevi destek saðlamak, bedensel ve ruhsal geliþmelerine katkýda bulunmak, ileride toplum içerisinde yapýcý ve verimli kiþilik kazanmalarýný saðlamaktýr.

Çalýþma Biçimi
Madde 4. Dernek amacýný gerçekleþtirmek için aþaðýdaki çalýþmalarý yapar.
4.01 Atatürk Ýlke ve Devrimlerine tüm yönleriyle sahip çýkmak, onlarý tanýtmak ve bunlarýn ýþýðýnda genç kuþaklarýn bilimsel, çaðdaþ ve akýlcý düþünce içinde yetiþmelerini saðlamak,
4.02 Okul, kurs, yuva, saðlýk kurumlarý, dershane, eðitim ve kültür evi, kitaplýk, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eðitsel ve sosyal kuruluþlar, sportif etkinlikler için yerleþik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunlarý iþletmek,
4.03 Yetiþtirme yurtlarýnda, devletin diðer yurt ve yuvalarýnda yaþayan çocuklarýn barýnma, beslenme, eðitim ve geliþme ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesi için çalýþmalar yapmak,
4.04 Ýhtiyaç sahibi baþarýlý öðrencilere öðrenim bursu vermek,
4.05 Amacý doðrultusunda gazete, dergi,kitap, broþür ve benzeri yayýnlar çýkarmak,
4.06 Üyeler arasýndaki iliþkileri ve dayanýþmayý geliþtirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi, eðitim seminerleri düzenlenecek alanlar oluþturmak ve benzeri iþletmeler kurmak ve iþletmek, bu amacý gerçekleþtirmek için taþýnmaz edinmek,
4.07 Amacý doðrultusunda yarýþmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araþtýrmalar yapmak ve yaptýrmak,
4.08 Balo, kermes,sergi,tiyatro, gezi, eþya piyangosu ve benzeri gelir saðlayýcý sosyal etkinliklerde bulunmak,
4.09 Doðal afetlerde çocuklarýn barýnma, beslenme, eðitim ve geliþme haklarýnýn gerçekleþtirilmesi için çalýþmalar yapmak,
4.10 Gereksinimi olan çocuklara maddi, manevi destek saðlamak; bedenen ve ruhen olumlu geliþmelerini saðlamak hayatlarýný kazanabilmelerine yardýmcý olacak gerekli çalýþmalarý yapmak,
4.11 Desteðe gereksinimi olan çocuk ve gençlerin kamuoyunca yeterince bilinmeyen sorunlarýný duyurmak, bunun için resmi merciler, basýn ve benzeri organlar ile iþ birliði yaparak desteðe gereksinimi olan çocuklarýn sorunlarýný en iyi þekilde kamuya mal etmek,
4.12 Desteðe gereksinimi olan çocuklarla ilgili ülke koþullarýna uygun sistemlerin bulunmasý için araþtýrmalar yapmak veya bu gibi araþtýrmalarý yapan resmi ve gönüllü kuruluþlar ile iþbirliði yapmak,
4.13 Derneðin amaç edindiði hizmetleri desteðe gereksinimi olan tüm genç ve çocuklarýn yararýna gerçekleþtirmek

Dernek Amblemi

Madde 5. Derneðin amblemi aþaðýda gösterilmiþtir: Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dýþýnda kimseye daðýtýlamaz, satýlamaz, deðiþtirilemez ve amaç dýþý kullanýlamaz.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri
Üyelik Koþullarý
Madde 6.
6.01 Dernekler Kanununun öngördüðü koþullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip her kiþi derneðe üye olabilir.
6.02 Türkiye’de yerleþme hakkýna sahip olan yabancý gerçek kiþiler, karþýlýklý olmak koþulu ile üye alýnabilirler.
6.03 Onursal üyeler için Türkiye’de oturma þartý aranmaz.

Üyelik Türleri
Madde 7. Derneðin üyelik türleri aþaðýda gösterilmiþtir.
7.01 DERNEK ÜYESÝ: Üyeliðin gerektirdiði her türlü yükümlülüðü üstlenmiþ ve üyelik haklarýndan yararlanan üyedir. Üyenin haklarý, gereken koþullarý içermek kaydýyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktýr. Yükümlülükleri ise oluþturulmuþ ya da oluþturulacak çalýþma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantýlarýna katýlmak, ödentilerini zamanýnda ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularýna baðlý olarak gerekli çalýþmalarý Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý kalarak yapmaktýr.
7.02 ONURSAL ÜYE: Derneðe, derneðin amaç ve hizmet konularýnda uygun çalýþmalarda bulunan, insanlýða, bilime ve topluma hizmet vermiþ olan, Atatürk Ýlke ve Devrimleri ile en genel anlamda insan haklarýna, çaðdaþlýða ve çevre bilincine gönül vermiþ, toplumda sevgi ve saygý duyulan önder kiþiler arasýndan, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulu’nun kararý ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakký yoktur. Ödenti vermekle yükümlü deðildirler.

Üyelik Ýþlemleri

Madde 8. Dernek üyeliði iþlemleri aþaðýda gösterilmiþtir.
8.01 Üyelik baþvurusu, en az iki üyenin önerisiyle yapýlýr.
8.02 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konularý ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koþullarýný içerdiklerini belirten üyelik formunu doldurup, Dernek Baþkanlýðý’na sunarlar.
8.03 Dernek, Yönetim Kurulu üyeleri ya da kuracaðý bir komisyon aracýlýðý ile aday hakkýnda gereken araþtýrmayý yaptýktan sonra evrakýn derneðe geliþ tarihinde baþlamak üzere 30 gün içinde adayýn isteði ile ilgili kararýný verir ve sonucu baþvuru sahibine yazý ile iletir.
8.04 Adayýn dernek üyeliðine kabul edilmesi üzerine kayýt iþlemleri yapýlýr, yýllýk ödenti alýnýr. Bu ödeme yapýlmadýkça dernek üyeliði kazanýlamaz.
8.05 Üyelik Dernek Yönetim Kurulu onayýyla onaylanýr.
8.06 Yýllýk ödenti 2005 yýlý için 30.00 YTL olup bu miktar genel kurul kararýyla deðiþtirilebilir.

Üyelikten Ayrýlma

Madde 9. Üyelik, Ölüm veya üyelikten ayrýlma dileði ile sona erer. Her üye dilediðinde Dernek Baþkanlýðý’na yazýlý olarak ayrýlma isteðini bildirmekle dernek üyeliðinden ayrýlmýþ sayýlýr. Ancak, ayrýlan üyenin mali sorumluluðu, yasal nedenlerle ayrýlanlarýn yasal nedeninin oluþum tarihinde, diðerlerinin ise ayrýlma dileðinin yapýldýðý çalýþma döneminin sonunda biter ve kendilerinden iliþkili bulunduklarý çalýþma döneminin tüm ödentileri talep edilir.

Üyelikten Çýkarýlma

Madde 10. Dernek üyeliðinden çýkarýlma nedenleri:
10.01 Derneklere üye olma hakkýný yitiren ve Dernek Ana Tüzüðü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarýna aykýrý davranan üyeler, dernek üyeliðinden çýkarýlýr.
10.02 Üyelik ödentisini iki yýl üst üste ödemeyen üyeler için hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksýzýn çýkarýlma iþlemi uygulanýr.

Üyelikten Çýkarýlma Ýþlemleri ve Ýtiraz
Madde 11.
11.01 Çýkarýlan üye, kendisine bildirilen karara karþý, bildirim tarihinden baþlamak üzere 15 gün içinde, Dernek Yönetim Kurulu aracýlýðýyla Genel Kurul’a itiraz edebilir. Ýtiraz ilk genel kurul toplantýsýnda görüþülür ve karara baðlanýr.
11.02 Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazýn genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydýný siler. Çýkarýlan üyenin genel kurul tarihinden baþlamak üzere bir ay içinde alýnan karara karþý mahkemeye baþvurma hakký saklýdýr.

Derneðin Organlarý
Madde 12. Derneðin organlarý aþaðýda belirtilmiþtir.
12.01 Genel Kurul
12.02 Yönetim Kurulu
12.03 Denetleme Kurulu

Genel Kurul
Madde 13.
13.01 Dernek Genel Kurulu, iki yýlda bir Nisan ayýnda olaðan olarak derneðin merkezinin bulunduðu yerde yapýlýr.
13.02 Genel Kurul derneðin en yetkili organýdýr.
13.03 Dernek Genel Kurulu, katýlma hakkýna haiz üyelerden oluþur.

Genel Kurul Çaðrý Yöntemleri

Madde 14.
14.01 Genel Kurul toplantýya Yönetim Kurulunca çaðýrýlýr. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüðüne göre Genel Kurul’a katýlma hakký bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katýlacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirterek taahhütlü mektupla toplantýya çaðýrýlýr. Bu çaðrýda, olasý durumda çoðunluðun saðlanamamasý nedeniyle toplantý yapýlamazsa ikinci toplantýnýn hangi gün yapýlacaðý da belirtilir. Ýki toplantý arasýndaki süre bir haftadan az ve altmýþ günden fazla olamaz.
14.02 Toplantý, çoðunluk saðlanamamasý sebebinin dýþýnda baþka bir nedenle geri býrakýlýrsa bu durum, geri býrakýlma nedenleri de belirtilerek taahhütlü mektupla tekrar bildirilir. Ýkinci toplantýnýn geri býrakýlma tarihinden baþlayarak en geç altý ay içinde yapýlmasý zorunludur.
14.03 Genel Kurul toplantýsý bir defadan fazla geri býrakýlamaz.

Toplantý Yeter Sayýsý
Madde 15.
15.01 Genel Kurul, katýlma hakký bulunan üyelerin salt çoðunluðunun, tüzük deðiþikliði ve derneðin feshi durumlarýnda üçte ikisinin katýlýmýyla toplanýr.
15.02 Ýlk toplantýda yeter sayý saðlanamazsa ikinci toplantýda çoðunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantýya katýlan üye sayýsý, Yönetim ve Denetleme Kurullarý asil üye tam sayýsýnýn toplamýnýn iki katýndan az olamaz.

Genel Kurul Toplantý Ýlkeleri
Madde 16.
16.01 Genel Kurul toplantýlarý, ilanda bildirilen saat ve yerde yapýlýr.
16.02 Genel Kurul’a katýlacak üyeler, hüviyet ibraz ederek ve Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarý karþýsýna imza koyarak toplantýya girerler. Ýmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katýlan üye sayýsý toplantý ve karar yeter sayýlarý, Dernek Baþkaný ile Sekreter tarafýndan imzalanan bir tutanakla saptanýr.
16.03 Toplantý yeter sayýsý saðlanamamasý durumunda Yönetim Kurulu bir tutanakla durumu tespit eder.
16.04 Toplantý, Baþkan ya da görevlendireceði Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafýndan açýlýr.
16.05 Açýlýþtan sonra, toplantýyý yönetmek üzere bir baþkan ve yeteri kadar baþkan yardýmcýsý ile yazman seçilerek divan heyeti oluþturulur.
16.06 Toplantýnýn yönetimi ve güvenliði Divan Baþkaný’na aittir. Yazmanlar toplantý tutanaðýný düzenlerler ve baþkanla birlikte imzalarlar.
16.07 Toplantý sonunda, bütün tutanak ve belgeler yedi gün içinde Yönetim Kurulu’na verilir.
16.08 Genel Kurul toplantýsýnda yalnýz gündemde yer alan maddeler görüþülür. Ancak, toplantýda hazýr bulunan üyelerin en az onda biri tarafýndan görüþülmesi istenen konularýn gündeme alýnmasý oylanýr.
16.09 Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakký olup oyunu kendisi kullanmak zorundadýr. Dernek organlarý seçimi için yapýlacak oylamada hüviyet kontrolü Divan Heyeti’nce yapýlýr ve ikinci imza alýnýr.
16.10 Genel Kurul’da karar yeter sayýsý, Genel Kurul’a katýlanlarýn yarýdan bir fazlasýdýr. Ancak Ana Tüzük deðiþikliði ile Derneðin daðýtýlmasýna iliþkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayýlar aranýr.

Dernek Organlarýna Aday Olabilme Kural ve Yöntemleri
Madde 17.
17.01 Dernek organlarýna aday olmak isteyenler, en az bir yýllýk Dernek üyesi olmak zorundadýr.
17.02 Aday olmak isteyen üye Divan Baþkanlýðý’na þahsen baþvuruda bulunur
17.03 Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapýlan organýn üye sayýsýna göre, oylama sonucu en çok oy alan adaydan ya da listeden baþlayarak asil ve yedek üyeler belirlenir.

Olaðanüstü Genel Kurul
Madde 18. Olaðanüstü Genel Kurul, Olaðan Genel Kurul toplantýsýna kadar beklenilmesinin mümkün olmadýðý ya da bir an önce görüþülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aþaðýda gösterilen baþvuru ve kararlar uyarýnca Yönetim Kurulu tarafýndan en geç bir ay içinde toplantýya çaðýrýlýr.
18.01 Üyelerin 1/5’inin yazýlý ve imzalý baþvurusu,
18.02 Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüðü hallerde,
18.03 Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsý, Olaðan Genel Kurul toplantýsýndaki yönetim ve ilkelere göre yapýlýr ve sadece toplantýya neden olan konunun üzerinde görüþülüp karar alýnýr. Olaðanüstü Genel Kurul sýrasýnda gündeme madde eklenmesi önerisi yapýlamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 19. Aþaðýdaki konular Genel Kurulca görüþülüp karara baðlanýr.
19.01 Dernek Organlarý’ný seçmek,
19.02 Dernek Tüzüðü’nü deðiþtirmek,
19.03 Yönetim ve Denetleme Kurullarý’nýn raporlarýný görüþmek, Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
19.04 Yönetim Kurulu’nca hazýrlanan bütçeyi görüþüp olduðu gibi veya deðiþtirerek kabul etmek,
19.05 Derneðe gerekli taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, ipotek edilmesi veya ipoteðin çözülmesi, mallarýn devredilmesi, baðýþlanmasý, kiralanmasý veya kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19.06 Derneðin kapatýlmasýna (feshine) karar vermek,
19.07 Yýllýk ödenti tutarýný belirlemek,
19.08 Dernekten çýkarýlan üyelerin itirazlarýný incelemek ve karara baðlamak,
19.09 Derneðin amaçlarýna benzer amaçlý dernek, vakýf, üst birlik, platform, temsilcilik kurmak, bunlara katýlmak veya kurucu olarak katýlmak, katýlým payýný belirleme ve ödeme konularýnda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19.10 Ýlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüðü’nde Genel Kurul’ca yapýlmasý öngörülen diðer görevleri yerine getirmek,
19.11 Gerekli görüldüðünde yurtiçinde il, ilçe, belde ve köyler ile yurt dýþýnda da þubeler açmak, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19.12 Derneðin federasyona katýlmasý veya ayrýlmasýna karar vermek,
19.13 Derneðin ortaklýk, iktisadi iþletme, vakýf ve yardýmlaþma sandýðýna katýlmasýna karar vermek,
19.14 Derneðin borçlanmasýna karar vermek.

Oy Kullanma Yöntem ve Biçimleri
Madde 20.
20.01 Dernek Organlarý’nýn seçimi gizli oy ve açýk sayýmla yapýlýr. Aksine bir Genel Kurul kararý olmadýkça diðer oylamalar açýk olarak yapýlýr.
20.02 Genel Kurul kararlarý, toplantýya katýlan üyelerin salt çoðunluðu ile alýnýr. Þu kadar ki, tüzük deðiþikliði ve derneðin feshi kararlarý ancak toplantýya katýlan üyelerin üçte ikisinin çoðunluðu ile alýnabilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Madde 21. Olaðan veya Olaðanüstü Genel Kurul toplantýlarýný izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim kurullarý ile diðer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren
- Genel Kurul Sonuç Bildirimi,
- Divan Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý ve Yazman tarafýndan imzalanmýþ Genel Kurul Toplantý Tutanaðý örneði,
- Tüzük deðiþikliði yapýlmýþsa, Tüzüðün deðiþen maddelerinin yeni ve eski þekliyle Dernek Tüzüðü’nün son þeklinin her sayfasý Yönetim Kurulu’nca imzalanmýþ örneði Yönetim Kurulu Baþkaný tarafýndan mülki idare amirliðine bildirilir.

Yönetim Kurulu
Madde 22.
22.01 Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.
22.02 Görev süresi iki yýldýr. Asil üyelerde boþalma olduðunda en kýsa sürede ve oy sýrasýna göre yedek üyeler göreve çaðýrýlýr.
22.03 Yönetim Kurulu üye sayýsý boþalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çaðýrýlmasýndan sonra üye tam sayýsýnýn yarýsýndan az olursa, yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olaðanüstü toplantýya çaðýrýlýr.

Yönetim Kurulu’nun Çalýþma Ýlkeleri
Madde 23.
23.01 Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda kendi arasýndan bir baþkan, iki baþkan yardýmcýsý, bir yazman ve bir sayman seçer.
23.02 Baþkan yardýmcýlarý, Yazman ve Sayman’ýn çalýþma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Baþkan, Yönetim Kurulu adýna Derneði temsil eder, Yönetim Kurulu’na baþkanlýk eder ve gerektiðinde dernek adýna demeç verir.
23.03 Yönetim Kurulu üye tam sayýsýnýn yarýdan bir fazlasýnýn hazýr bulunuþu ile en az ayda bir kez Dernek merkezinde önceden kararlaþtýrýlan gün ve saatte çaðrýsýz olarak toplanýr.
23.04 Kararlar üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile alýnýr.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 24. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aþaðýda gösterilmiþtir:
24.01 Derneði temsil etmek, ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçýna yetki vermek,
24.02 Derneðin gelir ve gider hesaplarýna iliþkin iþlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazýrlayýp Genel Kurul’a sunmak
24.03 Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmayanlarýn dernek üyeliðine kabulü halinde bunlarý on gün içinde bulunduðu yerin en büyük mülki amirliðine bildirmek,
24.04 Dernek personelini atamak ve gerektiðinde iþten çýkarmak, ücretlerini saptamak,
24.05 Genel Kurulu gerektiðinde olaðanüstü toplantýya çaðýrmak,
24.06 Derneðin komisyonlarýnýn iþleyiþine iliþkin yönetmelikler hazýrlamak ve yürürlüðe koymak,
24.07 Dernek amacýný gerçekleþtirmek için gerekli komisyonlarý kurmak, fonlar oluþturmak,
24.08 Her türlü satýn alma, satma, harcama ve ayný amaçla çalýþan dernek ve vakýflara yardýmda bulunma kararý almak,
24.09 Dernek Tüzüðüne aykýrý hareket eden üyeyi üyelikten çýkarmak,
24.10 Dernek çalýþmalarýnýn gerektirdiði durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararý almak ve kiþilerin yetkilerini saptamak,
24.11 Genel kurulda alýnan kararlarý yürütmek,
24.12 Dernek amacýnýn gerektirdiði çalýþmalarý yapmak ve bu doðrultuda alýnan kararlarý uygulamak,
24.13 Dernek adýna basýna ve kamuoyuna yazýlý ve sözlü açýklamalarda bulunma kararý almak,
24.14 Dernek Tüzüðü’nün, yasalarýn ve yönetmeliklerin kendisine verdiði iþlevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu
Madde 25.
25.01 Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üyeler arasýndan seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluþur. Görev süresi iki yýldýr.
25.02 Asil üyelerde boþalma olduðunda yedek üyeler oy sýralamasýna göre en kýsa sürede göreve çaðrýlýr.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 26. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aþaðýda gösterilmiþtir:
26.01 Derneðin amaç ve ilkelerine uygun çalýþmalar yapýlýp yapýlmadýðýný denetlemek,
26.02 Derneðin hesaplarýný ve çalýþmalarýný diledikleri zaman ya da en geç üç aylýk aralýklarla incelemek ve sonuçlarýný Yönetim Kurulu’na bildirmek,
26.03 Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurul’a bildirmek,
26.04 Genel Kurulu bir ay içinde toplantýya çaðýrmasý için gerektiðinde Yönetim Kurulu’na baþvurmak, toplantý gerçekleþmezse yerel sulh hukuk hâkimliðine baþvurmak

Ýç Denetim

Madde 27. Derneðin iç denetiminin gerçekleþtirilmesi:

27.01 Yukarýda belirtilen amacýn gerçekleþtirilmesine iliþkin olarak belirlenmiþ organlarýn, yan kuruluþlarýn, görevlerinin, yetki ve sorumluluklarýnýn düzenlemesi, bir araya gelmiþ üyeler arasýnda oluþan görüþ birliðinin sürdürülmesi ve dayanýþmanýn güçlendirilmesi ve üye iliþkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalýþma planýnýn ve bütçe ile uygulamaya sunulan programýn en iyi biçimde gerçekleþtirilmesi ve ayrýca Dernek gelirlerinin toplanmasýnda ve giderinin yapýlmasýnda uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulmasý, etkenlik özellikleri, sosyal yardýmlar ve benzeri gibi iliþkin konularda uzman elemanlar raporlarýna dayanan objektif ölçüler ve deðerler getirmesi, bunlarýn uygulanmasý ve gerekli görülen tüm konularýn çözümü için Genel Kurul kararýndan geçirilmek suretiyle yönetmelikler ve genelgeler yayýnlamak biçimi ile saðlanýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler
Çalýþma Dönemi ve Bütçe

Derneðin Gelirleri
Madde 28. Derneðin gelir kaynaklarý aþaðýda gösterilmiþtir:
28.01 Yýllýk üye ödentileri: Dernek üyelerinin yýllýk ödentileri her iki yýlda bir Dernek Genel Kurulu’nca yeniden belirlenir. Üyeler ödentilerini dernek merkezine nakden, banka hesaplarýna havale veya EFT ile veya kredi kartýyla yapabilirler.
28.02 Derneðin malvarlýðýndan elde edilen gelirler,
28.03 Her türlü baðýþ ve yardýmlar,
28.04 Faiz vb gelirler,
28.05 Dernekçe yapýlan yayýnlardan, düzenlenen piyango, balo, eðlence, temsil, konser, yarýþma, kermes ve festivallerden; konferans, sergi, etkinlik ve gezilerden elde edilen gelirler,
28.06 Dinlenme yeri, lokal ve tesislerin iþletmesinden elde edilen gelirler,
28.07 Yardým toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yurtiçi ve yurt dýþýndan toplanan yardým ve baðýþlar,
28.08 Devletin, il özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarýndan aktaracaðý yardýmlar,
28.09 Dernek amacýný gerçekleþtirmek için Tüzüðün gerektirdiði her türlü çalýþmadan elde edilen gelirler.

Baðýþ Kabul Edilecek ve Edilmeyecek Kuruluþlar

Madde 29. Dernek, siyasi partiler dýþýndaki yurtiçi ve yurt dýþý tüm kurum kuruluþ ve sivil toplum örgütlerinden, ayný amaçla çalýþan dernek ve vakýflardan yardým kabul edebilir ve adý geçen kuruluþlara yardýmda bulunabilir.

Deneðin Gelir ve Gider Ýþlemleri

Madde 30. Derneðin gelir ve gider iþlemlerinde aþaðýda gösterilen kural ve yöntemler uygulanýr:
30.01 Dernek gelirleri “alýndý belgesi” ile toplanýr. Baðýþ ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararý ile belirlenir ve ilçe kaymakamlýðýna bildirilir.
30.02 Giderlere iliþkin harcamalar karþýlýðýnda fatura ya da makbuz alýnýr. Belirtilen belgelerin alýnamamasý halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satýþ fiþi vb. belgeye eklenir.

Defterler
Madde 31.
31.01 Ýçiþleri Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý’nýn ortaklaþa çýkaracaðý yönetmelik hükümlerine göre gerekli defterler tutulur ve noterden veya dernekler müdürlüðünden onaylatýlýr.
31.02 Dernek Yönetim Kurulu bu defterlerin gereði gibi tutulmasýndan sorumludur.

Derneðin Borçlanma Usulleri
Madde 32. Dernek amacýný gerçekleþtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasý halinde yönetim kurulu kararý ile kiþi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanýlacaðý ve geri ödeme koþullarýnýn nasýl olacaðý vb. konularýn genel kurulda görüþülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi gereklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler
Ana Tüzük Deðiþikliði
Madde 33.
33.01 Tüzük deðiþikliðine karar verme yetkisi Dernek Genel Kurulu’na aittir. Görüþmelere baþlanmasý için Dernek Genel Kurul toplantýsýnýn yapýlabilirliðine iliþkin çoðunluk oraný uygulanýr.
33.02 Tüzük deðiþikliði için karar çoðunluðu, toplantýya katýlan üyelerin üçte ikisidir.

Derneðin Daðýtýlmasý
Madde 34.
34.01 Dernek, özellikle daðýtma gündemli çaðrýlmýþ bulunan genel kurul üyelerinin en az üçte ikisinin bulunacaðý olaðanüstü Genel Kurul’da toplantýya katýlan üyelerin 2/3 oy çoðunluðu kararý ile daðýtýlabilir.

34.02 Ýlk toplantýda 2/3 çoðunluk hazýr bulunmadýðý takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çaðrýlýr. Bu çaðrý üzerine toplanacak üyelerin sayýsý ne olursa olsun Derneðin daðýtýlmasý konusu görüþülür. Ancak, daðýtma kararýnýn hazýr bulunan üyelerin 2/3 oy çoðunluðu ile alýnmasý zorunludur.
34.03 Derneðin daðýtýlmasý, Yönetim Kurulu tarafýndan beþ gün içinde bulunduðu yerin en büyük mülki amirliðine yazý ile bildirilir.

Mallarýn Tasfiyesi
Madde 35.
35.01 Derneðin daðýtýlmasýna karar veren Genel Kurul, Dernek mallarýnýn tasfiyesi için üç kiþilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek alacaklarýný tahsil edip borçlarýný öder.
35.02 Geriye kalan taþýnýr ve taþýnmaz mallar ile haklar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na veya derneðin amacýna uygun bir biçimde çalýþan baþka bir derneðe aktarýlabilir.

Komisyonlar ve Çalýþma Kollarý
Madde 36. Yönetim Kurulu, Derneðin amacýna ulaþabilmesi için gerekli çalýþmalarý yapar. Bunun için kurul, komisyonlar ve çalýþma kollarý gibi birimler oluþturur.

Bildiri Yayýmlanmasý
Madde 37. Dernek, amaçlarýný doðrudan ya da dolaylý olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayýnlar çýkarýr, imza kampanyalarý ve basýn toplantýlarý düzenler.

Hüküm Eksikliði
Madde 38. Bu Ana Tüzüðün uygulanmasý sýrasýnda ortaya çýkacak hüküm eksikliklerinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanýr.

Yönetmelikler
Madde 39. Dernek Ana Tüzüðü hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazýrlayacaðý yönetmeliklerin hükümlerine göre uygulanýr.

Yürürlük
Madde 40. Bu tüzük Dernek Genel Kurulu ve yetkili resmi merciler tarafýndan onaylandýðý tarihten baþlamak üzere yürürlüðe girer.

Kurucu Üyeler
Madde 41. Derneðin kurucu üyeleri aþaðýda gösterilmiþtir.

1-Aysel YALÇINKAYA
2- Calibe YALÇINKAYA
3-Fatma ÖZEROL
4- Güzin GÖKSEL
5-Latife ÝÞÇÝMEN
6-
Mediha ÜÇER
7-Mefkure KADIOÐLU
8-Muzaffer ÜNVER
9-Neriman BORNOVALI
10-Selma CENGÝZ
11-Nermin BULUT
12-Tomris YÜCEL
13-Türkan BORNOVALI

YETÝÞTÝRME YURTLARINI VE EÐÝTÝMÝ DESTEKLEME DERNEÐÝ
13 NÝSAN 2008 TARÝHLÝ GENEL KURUL TUTANAÐIDIR

Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 13.04.2008 tarihinde dernek merkezimizde yapýlmýþtýr. Üyelerimiz düzenlenen listedeki adlarý karþýsýna imza koyarak toplantýda hazýr bulunmuþlardýr. Toplantý 23 üyenin katýlmasýyla saat 10:30’da baþlamýþtýr.

Baþkanýn açýlýþ konuþmasýndan sonra toplantýyý yönetmek üzere divan baþkanlýðý seçimine geçilmiþtir. Divan Baþkanlýðýna Nurettin Kýzýlay, Baþkan Yardýmcýlýðýna Mustafa Bezeklioðlu, Katipliklere Gülçin Turgut Saygý ve Aytaç Oral önerilmiþtir. Baþka aday olmadýðýndan oy birliði ile kabul edilmiþ ve Divan Baþkanlýðýna tutanaklarý imzalama yetkisi genel kurulca verilmiþtir.

Gündemin üçüncü maddesi gereði Atatürk, Türk Büyüklerimiz ve kaybettiðimiz üyelerimiz anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýlmýþtýr.

Yönetim Kurulu raporu okunmuþ, müzakereye açýlmýþ, söz alan olmadýðýndan oybirliði ile kabul edilmiþtir.
Denetim Kurulu raporu okunmuþ, müzakereye açýlmýþ, söz alan olmadýðýndan oybirliði ile kabul edilmiþtir.
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrý ayrý ibrasý genel kurul tarafýndan yapýlmýþtýr.

2008 ve 2009 yýlý tahmini bütçesi okunmuþ, müzakereye açýlmýþ, söz alan olmadýðýndan, 2008 ve 2009 yýlý bütçeleri oybirliði ile kabul edilmiþ fasýllar arasý nakil yapýlmasý için Yönetim Kuruluna yetki verilmiþtir.

Yýllýk üye aidatlarýnýn belirlenmesine geçilmiþtir. 2008 ve 2009 yýlý üye aidatlarý için 50-75 ve 60-60 YTL olarak iki farklý teklif sunulmuþ ve yapýlan oylama sonucunda 2008 yýlý için 50 YTL 2009 yýlý için 75 YTL olmasý oy çokluðuyla kabul edilmiþtir.

Gündem gereði seçimlere geçilmiþtir. Her üye listedeki adýnýn karþýsýna imza atarak oy kullanmýþ, gizli oy açýk tasnif þeklinde yapýlan oylama sonucu aþaðýda isimleri yazýlý üyeler yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmiþlerdir.

YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELER

1. FERDÝ BOYNAK
2. CELAL ERTÜR
3. ATANUR MERT
4. GÜLBAN MUT
5. AYTAÇ ORAL
6. ERKAN SEZER
7. MUALLA TURANTEKÝN

YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELER

1. BERKANT CAN ÇAÐALI
2. GÜLÇÝN TURGUT SAYGI
3. GÜNSELÝ GÖKÇÖL
4. TOLGAHAN ERDOÐAN
5. HIFZI TOLGA ERTÜR
6. SEVÝN TEKÝNSOY
7. CEMÝLE BEZEKLÝOÐLU

DENETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ

1. MUSTAFA BEZEKLÝOÐLU
2. ONUR SAYGI
3. RECEP BABAYÝÐÝT DENETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ

1. TAYFUN TOPRAKTEPE
2. EROL MUT
3. NURETTÝN KIZILAY

Gündemin son maddesi olarak dilek ve temennilere geçilmiþtir.

Dileklerden sonra üyelerimiz yeni yönetim kuruluna baþarýlar dilemiþler, yeni dönemin daha verimli geçmesi temennileriyle toplantý saat 12:20’de sona ermiþtir.

Divan Baþkaný Baþkan Yardýmcýsý Katip Üye Katip Üye
Nurettin Kýzýlay Mustafa Bezeklioðlu Gülçin Turgut Saygý Aytaç Oral

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.