Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Üyemiz Olun


Derneðimize üye olmak için üyelik formumuzun doldurulup iki vesikalýk fotoðraf ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafýndan deðerlendirilen baþvuru uygun görülürse üye kayýt iþlemleri yapýlýr.
Üyelik aidatlarý yýllýk tutar olarak genel kurul tarafýndan belirlenir ve yýl içinde herhangi bir zamanda banka havalesi veya nakden ödenebilir.
2010 yýlý için belirlenen yýllýk üyelik aidatý 75 YTL'dir.
Derneðimizi telefonla arayarak da kredi kartýnýzdan (sanal kartlar dahil) baðýþ yapabilirsiniz.


Banka Hesap Numaralarý:

Ýþ Bankasý Hesaplarýmýz;

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz TL hesap : 681260 TL
IBAN : TR440006400000110710681260

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz Dolar hesap : 531614 USD
IBAN : TR100006400000210710531614

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz Euro hesap : 531633 EUR
IBAN : TR790006400000210710531633

Yapý Kredi Bankasý Hesaplarýmýz;

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz TL hesap: 82320040 TL
IBAN : TR690006701000000082320040

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz Dolar hesap : 82320046 USD
IBAN : TR040006701000000082320046

ISTANBUL Kýzýltoprak Þubesi vadesiz Euro hesap : 82777175 EUR
IBAN : TR920006701000000082777175

2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.