Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði

Yönetim Kurulumuz

 

YÖNETÝM KURULU ASÝL ÜYELER

 1. A. Celal Ertür
 2. Berkant Can Çaðalý
 3. Gülçin Turgut Saygý
 4. Recep Babayiðit
 5. Gülban Pütürgeli
 6. Burcu Akçay
 7. Mualla Turantekin

 

YÖNETÝM KURULU YEDEK ÜYELER

 1. Sema Tanaðar
 2. Tolga Ertür
 3. Aytaç Oral
 4. Atanur Mert
 5. Ferdi Boynak
 6. Esma Hatun Toker
 7. Lale Düvenci

DENETÝM KURULU ASÝL ÜYELERÝ

 1. Mustafa Bezeklioðlu
 2. Onur Saygý
 3. Erkan Sezer

DENETÝM KURULU YEDEK ÜYELERÝ

 1. Devrim Akýn
 2. Cemile Bezeklioðlu
 3. Nurettin Kýzýlay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Celal Ertür

1942 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlk,orta ve lise öðrenimini Ýstanbul'da tamamladý.1960-1964 yýllarý arasýnda Sultanahmet Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi'ni bitirdi.Çalýþma hayatý boyunca çeþitli özel þirketlerde görevler alýp 2001 yýlýnda emekli oldu. Halen bir sigorta acenteliði görevini sürdürmekte olup evli ve 2 çocuk babasýdýr.   

Gülçin Turgut Saygý

1978 yýlýnda Ýstanbul'da doðmuþtur. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü'nden mezun olup, Bilgi Üniversitesi Ýþletme Yüksek lisansýna sahiptir. 2001 yýlýndan itibaren Dernek Yönetim Kurulunda özellikle bursiyer seçimi ve bursiyer iliþkileri konularýnda görev almaktadýr. Þu an özel bir þirkette Ücret ve Yan Haklardan sorumlu Ýnsan Kaynaklarý Müdürü olarak çalýþmaktadýr.

Aytaç Oral

 1978 yýlýnda Adana/Ceyhan 'da doðmuþtur. Sýrasýyla Ýçel Anadolu Lisesi ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü'nden mezun olmuþtur. Bilgi Üniversitesi Ýþletme Yüksek lisansýna sahiptir. Ýþ yaþamýna KoçBank A.Þ de baþladýktan sonra GenelKurmay (Ankara) da OBI subayý olarak askerliðini tamamlamýþ, ardýndan Aviva Hayat ve Emeklilik çalýþma hayatýna devam etmiþtir. Halen özel bir þirkette yazýlým geliþtirme uzmaný olarak çalýþmaktadýr.

Dr. Atanur Mert

  Dr. Atanur Mert pedagoji ve psikoloji alanlarýndaki eðitimini Viyana Üniversitesi’nde yapmýþtýr. Halen Aydo Çocukevi’nin yöneticiliðini sürdürmektedir.

http://www.aydo.com.tr

Mualla Turantekin

Berkant Can Caðali

Gülban Mut

--

Mustafa Bezeklioðlu

1976 yýlýnda Sungurlu 'da doðmuþtur. Sýrasýyla Sungurlu Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü'nden mezun olmuþtur. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ýþletme Yüksek Lisansýna sahiptir. Halen özel bir þirketin Biliþim Teknolojileri departmanýnda çalýþmaktadýr.  Evli ve ikiz babasýdýr.

Onur Saygý

Recep Babayiðit

 
2008 (c) Yetiþtirme Yurtlarýný ve Eðitimi Destekleme Derneði
Tüm haklarý saklýdýr.